en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) je otevřeným informačním střediskem o životním prostředí, které funguje již od roku 2000. Založení ECM iniciovala Česká rafinérská a.s. podle modelu holandského centra DCMR v Rotterdamu, které působí v průmyslově zatížené oblasti delty Rýna. Svým charakterem (zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionu) je mostecké ekocentrum dosud jediné svého druhu v České republice. Činnost ECM se opírá především o aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností. Jako jediné v republice disponuje bezplatným Zeleným telefonem.

ECM bylo založeno s posláním shromažďovat dostupné informace o životním prostředí regionu a v co nejvyšší míře je zpřístupňovat široké veřejnosti, provádět poradenskou a osvětovou činnost v problematice životního prostředí a v neposlední řadě poskytovat klíčové informace vícejazyčně s ohledem na přeshraniční přenos informací. Snaží se převést aktivní informování do běžné environmentální praxe.

Výsledky jeho patnáctileté existence svědčí o tom, že podobná centra jsou vhodným doplňkem ve stávajícím systému ekologických center a ekoporaden. Osvědčený model poskytování informací o životním prostředí se v roce 2006 podařilo přenést také do Kralup nad Vltavou, kde byl 2. října zahájen provoz Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (ECK). I toto ekocentrum funguje pod odborným zázemím Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s.

Veškeré informační služby jsou pro veřejnost zdarma. Podrobnější informace o činnosti Ekologického centra naleznete na webových stránkách ECM:

www.ecmost.cz (Zelený telefon ECM: 800 195 342)
www.eckralupy.cz (Zelený telefon ECK: 800 100 584)

Vedoucí útvaru Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.: Martina Černá (tel.: 606 622 528)