en cz

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Myslíme na budoucnost

tradice | profesionalita | zkušenosti | kvalita

Geotechnika a hydrogeologie

ImageV oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje
VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb. V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilitních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté VÚHU a.s., útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilitní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací.
Nabízíme odbornou způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Nabízíme širokou škálu posudkové a expertizní činnosti:

stabilitní analýzy metodami mezní rovnováhy sil,
napěťodeformační studie metodou konečných prvků,
modelování proudění vody v horninovém masivu,
prognózy konsolidace,
inženýrskogeologické průzkumy, monitorování a návrhy sanace sesuvných území,
zpětné analýzy, definice varovných stavů a kritérií pro jejich dosažení jako součást monitorovacích systémů,
supervize a geotechnický dozor báňského projektanta při realizaci sanačních prací,
odborné geotechnické konzultace při přípravě projektů i při jejich realizaci.

V rámci hydrogeologie nabízíme komplexní zajištění hydrogeologických průzkumů území, posouzení ovlivnění hydrogeologických poměrů a následný hydrogeologický monitoring. Prakticky se zabýváme:

návrhy dočasných i trvalých řešení odvodnění,
odvodňováním povrchových lomů, jejich svahů a výsypek,
odvodňováním nestabilních území a jejich stabilizací,
supervizí hydrogeologických prací,
prováděním dlouhodobého monitoringu podzemních a povrchových vod v okolí výsypek a skládek odpadů,
sledováním jakosti vod a stavu úrovně hladiny podzemní vody,
zajišťováním hydrodynamických zkoušek (čerpacích a stoupacích) k ověření vydatnosti zdrojů podzemní vody,
hydrogeologickým mapováním,
prováděním stopovacích zkoušek.

Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie: RNDr. Jan Burda, Ph.D. (tel.: 725 122 627)